شیطان پرستی قدیمی از لحاظ معنی و از لحاظ اعمال انجام شده مسلما با شیطان پرستی کنونی بسیار تفاوت دارد.

شیطان پرستی قدیمی اعتقاد دارد که شیطان وجود داردوقدرت او عظیم ترین قدرت بر روی جهان

است.

شیطان پرستی قدیمی مخالف بامسیحیت و کلیسا است و دقیقا در مراسم خود اعمال ضد مسیحیت را

انجام می دهد.

شیطان پرستی جدید در انگلستان به وجود آمد و البته زیاد نیز تعجب بر انگیز نیست وبر خلاف شیطان پرستی قدیمی اعتقادی به وجود شیطان خارجی ندارد بلکه شیطان را طبیعت ودر وجود هر انسانی میداند و این باطل هر کسی است که شیطان در آن وجود داردو مراسم شیطان پرشتی جدید مراسمی است برای دعوت از شیطان باطنی و حس اهریمنی درونی است.
موضوع :   شیطان پرستی قدیم و جدید ,